Animalpolitics.gr
Όροι Χρήσης Είσοδος ή Δημιουργία λογαριασμού Wishlist

Οι Θέσεις μας

Το Πολιτικό Πρόγραμμά μας

Το ιδεολογικό και πολιτικό μας στίγμα

1.
Το ελληνικό Κόμμα για τα Ζώα είναι η πρώτη πολιτική δύναμη της χώρας μας που αντιλαμβάνεται την πολιτική ως την ηθική, δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των κοινών συμφερόντων των ζώων, της φύσης και των ανθρώπων.

2. Η πολιτική δεν ανήκει σε κάποια μονοθεματική, ανθρώπινη, πολιτική σφαίρα, αποκλεισμένη από τα ζώα και τη φύση.

3. Με την πολιτική μας συνδέουμε τα κινήματα για την απελευθέρωση των ζώων, τον οικολογικό μετασχηματισμό, τη φυτοφαγική μετάβαση.

4. Ενθαρρύνουμε την παγκόσμια τάση για αποδέσμευση από τη «συναίνεση της Ουάσινγκτον». Μετά από περισσότερο από μια γενιά, η ανθρωπότητα καλείται να διαμορφώσει την ηγεμονία της βιωσιμότητας, της παγκόσμιας αναδιανομής του πλούτου, της έμφασης στα συλλογικά αγαθά, της τοπικοποίησης της οικονομίας

Συμμετοχή στο παγκόσμιο πολιτικό κίνημα για τα ζώα, τη φύση και τους ανθρώπους

5.
Συμμετέχουμε στο διεθνές κίνημα της Πολιτικής Φιλοζωίας.

6. Εκτιμούμε πως χρειάζεται ένα διεθνές κόμμα της Πολιτικής Φιλοζωίας, με εκπροσώπηση όλων των εθνικών κομμάτων, που να είναι ανάλογη με την εκλογική τους δύναμη και τον αριθμό των αιρετών τους.

2021: Έτος οργανωτικής συγκρότησης

7.
Στόχοι μας για το 2021 είναι:

(i) Να συσταθούν ισχυρές κομματικές μας συλλογικότητες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας μας.
(ii) Να δώσουμε, ως κόμμα, οργανωμένο παρών σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις για τη φυτοφαγική μετάβαση, τα δικαιώματα των ζώων και το περιβάλλον.
(iii) Να διαδοθεί το free press Animal Politics Poster.
(iv) Να συσταθούν τμήματα για την οργανωτική και την επικοινωνιακή μας πολιτική, τη νομική υποστήριξη και την πολιτική μας τεκμηρίωση.

Στόχευση 1: Μειωμένη παραγωγή και κατανάλωση ζωικών προϊόντων
Θεωρούμε πως εάν:
(α) τιμολογηθούν δίκαια τα ζωικά προϊόντα (οικονομία),
(β) θεωρηθούν από τον Νόμο τα ζώα ως μη ανθρώπινα φυσικά πρόσωπα (δικαιοσύνη),
(γ) «γίνουν γυάλινοι οι τοίχοι των σφαγείων» (διαφάνεια) και
(δ) ενθαρρυνθούν τα φυτικά υποκατάστατα των ζωικών προϊόντων (τεχνολογία), θα διαμορφωθούν συνθήκες για έντονη και μόνιμη παρακμή της ανάγκης για ζωικά προϊόντα.


Πιο συγκεκριμένα:
Ÿ
► Οικονομία


Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

11. Οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία είναι παράλογες, ηθικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά και υγειονομικά.
12. Τα συμφέροντα της φυτικής παραγωγής είναι ριζικά αντίθετα με εκείνα της ζωικής.

Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

13. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας οφείλουν να τιμολογούνται δίκαια, με συνυπολογισμό του κόστους τους στο περιβάλλον (στο κλίμα, στα κοινά αγαθά, στη βιοποικιλότητα) και στη δημόσια υγεία.
14. Το κλιματικό κόστος οφείλει να υπολογισθεί σε όλα τα προϊόντα, με αρχική τιμή tCO2e τα 100€/tCO2e με προοπτική τα 500€/tCO2e. 

Ÿ► Δικαιοσύνη

Αλλαγή του νομικού καθεστώτος των ζώων

15. Όπως συστήνει η συνθήκη του Άμστερνταμ από το 1997, τα ζώα χρειάζεται να θεωρούνται από τον Νόμο συναισθανόμενα πλάσματα, μη ανθρώπινα φυσικά πρόσωπα, με εγγενή νομικά δικαιώματα.

Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

16. Να συγκληθεί πλειοψηφικό μέτωπο πολιτικών δυνάμεων, ώστε να αναγνωριστούν τα δικαιώματα των ζώων στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

17. Να ιδρυθεί, στο πλαίσιο της ΕΛ.ΑΣ, η «Αστυνομία των Ζώων», μια δομή (π.χ. υποδιεύθυνση) εξειδικευμένων αστυνομικών για τη δίωξη των εγκλημάτων κατά των ζώων.

Νομική κατοχύρωση της φυτοφαγίας

18. Ο Ηθικός Βιγκανισμός είναι φιλοσοφία. που συνδέεται με την ατομική συνείδηση. Προστατεύεται άρα από τον Νόμο από κάθε μορφή διάκρισης.

Μεταφορές ζώντων ζώων

19. Να απαγορευτούν η μεταφορά προς θανάτωση ζωντανών «παραγωγικών» ζώων σε μακρές διαδρομές (π.χ. πέραν των 50 χλμ) ή/και η εξαγωγή και εισαγωγή ζωντανών ζώων.

ŸΔιαφάνεια

20. Να μαγνητοσκοπείται υποχρεωτικά η λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων, ώστε να διευκολύνεται το έργο των ελεγκτικών αρχών.
21. Οι καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται πλήρως για τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων, το κλιματικό τους αποτύπωμα, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον.
22. Στα ζωικά προϊόντα χρειάζεται σήμανση με φωτογραφικό υλικό από τις ωμότητες στις οποίες στηρίζεται η παραγωγή τους, στο πρότυπο των προϊόντων καπνού.
Ÿ
► Τεχνολογία


 23. Να ενθαρρύνεται από την Πολιτεία η κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων ζωικών προϊόντων.
24. Αυτά τα προϊόντα δικαιούνται να ονομάζονται ελεύθερα, ακόμα και με όρους που έχουν παραδοσιακά συνδεθεί με ζωικά προϊόντα.
 
Νέες πολιτικές τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών
Η σημερινή τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών δεν είναι δίκαιη, καθώς δεν ενσωματώνει τη ζημιά που αυτά προκαλούν στο κλίμα, στους φυσικούς πόρους, στη βιοποικιλότητα, στη δημόσια υγεία κ.ά. Θέλουμε την πραγματική τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών να την καταβάλλουν οι χρήστες τους και να μην επιβαρύνουν όπως συμβαίνει σήμερα όσους δεν τα απολαμβάνουν, και μάλιστα τους πιο φτωχούς, και μάλιστα τις επόμενες γενιές, και μάλιστα υπερτιμημένα.
  
1. Κατάργηση των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία

Θέση: Είναι παράλογο να επιδοτείται η κτηνοτροφία, μια δραστηριότητα που κακοποιεί και βασανίζει τα ζώα, βλάπτει το περιβάλλον, επιβαρύνει την κλιματική αλλαγή, σπαταλά πολύτιμους φυσικούς πόρους και υπονομεύει τη δημόσια υγεία.

• ΜΙΝ: Μειώνεται το σύνολο των επιδοτήσεων στην κτηνοτροφία κάτω από το 65% του συνόλου των επιδοτήσεων στη φυτική και τη ζωική παραγωγή, με στόχο το 50%.
• MAX: Καταργείται κάθε επιδότηση στην κτηνοτροφία και γενικότερα τη ζωική παραγωγή.

2. Δίκαιη τιμολόγηση των κτηνοτροφικών προϊόντων

Θέση: Χρειάζεται να τιμολογούνται δίκαια τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κτηνοτροφίας. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεν επιτρέπουμε πια στην κτηνοτροφία να μεταφέρει το κόστος της λειτουργίας της σε ολόκληρη την κοινωνία και στις επόμενες γενιές, και μάλιστα προσαυξημένο. Η τιμή των κτηνοτροφικών προϊόντων και των υπηρεσιών ενσωματώνει το κόστος τους στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

• ΜΙΝ: Λαμβάνεται υπόψη στην τιμολόγηση των ζωικών προϊόντων το «κλιματικό κριτήριο»α. Έτσι εξισώνεται κατά το δυνατό σε όλα τα προϊόντα, ζωικά και φυτικά, η σχέση της «τιμής στο ράφι» με την «πραγματική τιμή»β τους, συμπεριλαμβανομένου του κλιματικού, περιβαλλοντικού, κοινωνικού τους κόστους.
• MAX: Τιμολογείται το 100% του κλιματικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους σε όλα τα ζωικά προϊόντα, με τιμή tCO2e της τάξης των 500€, σύμφωνα με τους πιο έγκυρους υπολογισμούς των επίσημων υπηρεσιών περιβάλλοντος σε διάφορα κράτη. 

Σημειώσεις:
α. Σήμερα σε ορισμένα τρόφιμα (κυρίως φυτικά, όπως τα όσπρια) καταβάλλουμε ήδη πάνω από το 90% της «πραγματικής τιμής» τους, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κόστος των θερμοκηπικών ρύπων που ελκύονται κατά τον κύκλο παραγωγής, τυποποίησης, εμπορίας τους. Αντιθέτως, σε άλλα τρόφιμα (κυρίως ζωικά. Όπως το κόκκινο κρέας) καταβάλλουμε μετά βίας το 50% του «πραγματικού κόστους» τους. Είναι άρα στοιχειώδης κοινωνική πρόνοια και αποκατάσταση της δικαιοσύνης το κράτος να μειώσει αυτό το χάσμα με τα μέσα πολιτικής που διαθέτει (επιχορηγήσεις και φορολογία), ώστε η διαφορά μεταξύ «πραγματικής τιμής» και «τιμής στο ράφι» να εξομαλυνθεί και να είναι παρόμοια για κάθε τύπο προϊόντος και υπηρεσίας.
β. Ως «πραγματική τιμή» θεωρείται η «τιμή στο ράφι» συν το υπολογισμένο κόστος διαφόρων εξωτερικοτήτων (την επιβάρυνση στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία) που δεν υπολογίζονται στην κατεστημένη τιμολόγηση.
Κατοχύρωση και ενίσχυση της νομικής υπόστασης των ζώων
Χρειάζεται το νομικό μας σύστημα να κατοχυρώσει ακόμα πιο αποφασιστικά μερικές επιστημονικές αλήθειες: πως όλα τα ζώα είναι συναισθανόμενα πλάσματα και άρα πως όλα τα μη ανθρώπινα ζώα έχουν δικαιώματα καθώς είναι προσωπικότητες, και όχι πράγματα ή σάκοι πρώτων υλών. 
 
3. Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων στις μεταφορές τους

Θέση: Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα της κακοποίησης των ζώων στις μακρές μεταφορές τους. Τα μεταφερόμενα ζώα χρειάζονται επαρκή τροφή και νερό, κλιματισμό και αερισμό, χώρο για κίνηση και προστασία από τραυματισμούς.

• MIN: Τηρούνται όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί της ΕΕ σε όλες τις μεταφορές ζωντανών ζώων εντός της χώρας. Οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά.
• MAX: Απαγορεύεταιγ η μεταφορά ζωντανών «παραγωγικών» ζώων πέραν των 50 χλμ. 
 
γ. Η έννοια της απαγόρευσης σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί να είναι «άμεση» (με διοικητικό τρόπο) ή «έμμεση» (με τη θεσμοθέτηση μέτρων που καθιστούν την προς απαγόρευση δραστηριότητα μη βιώσιμη και γίνεται πάντοτε με σεβασμό στις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας. 

4. Συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ζώων

Θέση: Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ζώων και η αναγνώρισή όλων των ζώων ως συναισθανόμενων όντων ανήκει στις βασικές συνταγματικές επιταγές. Στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα. Αυτό θα διασφαλισθεί με την αποσαφήνιση μιας συνταγματικής στρατηγικής και τη σύμπτυξη ενός ευρέως πολιτικού και κοινωνικού μετώπου για τα συνταγματικά δικαιώματα των ζώων.

5. Πρόνοια για τα νομικά δικαιώματα όλων των ζώων

Θέση: Οι νόμοι για την κακοποίηση και τις συνθήκες εμπορίας των ζώων να αφορούν πραγματικά όλα τα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των «παραγωγικών» και των «άγριων» ζώων).

Οι ποινές για την κακοποίηση των ζώων να γίνουν βαρύτερες, λόγω της ιδιαίτερης φύσης της κακοποίησης των ζώων ως πράξης ιδιαίτερα απεχθούς, που είναι πρόδρομος εγκλημάτων και κατά ανθρώπων.

• MIN: Καταργούνται οι ειδικές πρόνοιες και οι εξαιρέσεις που στερούν από ορισμένα ζώα -και ιδίως εκείνα που ζουν σε βιομηχανικές κτηνοτροφικές μονάδες- τα δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος για όλα τα ζώα.
• MAX: Γίνονται αυστηρότερες οι ποινές για την κακοποίηση, την αιχμαλωσία, την εκμετάλλευση όλων των ζώων, ανεξαρτήτως του οικονομικού ή κοινωνικού επιδίκου.
Κατοχυρώνεται για τα ζώα το δικαίωμα στη ζωή, ώστε να μην μπορεί κανένας άνθρωπος να στερεί από κανένα ζώο τη ζωή του.   

6. Αστυνομικές και δικαστικές δυνάμεις για τα ζώα

Θέση: Ιδρύεται ειδική αστυνομική διεύθυνση ή σώμα «για τα ζώα» και δικαστήρια με ειδική μέριμνα τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της ευζωίας και των δικαιωμάτων των ζώων.
Διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος στη λειτουργία της κτηνοτροφίας
Η έννοια των δικαιωμάτων των ζώων και η σχετική νομοθεσία, χρειάζεται να εκπορθήσει τις «Πύλες του Άδη», των κτηνοτροφικών μονάδων και των σφαγείων. Σήμερα στους χώρους αυτούς τα ζώα θεωρούνται αντικείμενα και σάκοι πρώτων υλών, όχι συναισθανόμενα πλάσματα. Όπως λέγεται «αν οι τοίχοι των σφαγείων ήταν γυάλινοι, κανείς δεν θα έτρωγε κρέας». Λιγότερο από εκατό χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, συνεχίζουμε να πολλαπλασιάζουμε μονάδες βιομηχανικού θανάτου. Ζούμε σε μια «διαρκή Τρεμπλίνκα».

7. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και θανάτωσης των ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία

Θέση: Οι κτηνοτροφικές μονάδες και τα σφαγεία πρέπει να ελέγχονται μόνιμα, έντονα και αυστηρά ως προς την τήρηση των δικαιωμάτων των ζώων. Μια καλή μέθοδος για αυτό είναι η υποχρεωτική διαρκής μαγνητοσκόπηση της λειτουργίας τους.

• MIN: Τοποθετούνται σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες και στα σφαγεία συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) προς χρήση των ελεγκτικών μηχανισμών και των αστυνομικών και δικαστικών αρχών. Για την καλύτερη επιτήρηση των μονάδων αυτών, το παραγόμενο οπτικό υλικό αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου. Δικαίωμα πρόσβασης στις αναμεταδόσεις αυτές έχουν οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, οι εκπρόσωποι των ΟΤΑ, οι επαγγελματικές ενώσεις των κτηνοτρόφων και φιλοζωικές κινήσεις πολιτών.  
• MAX: Απαγορεύεται η λειτουργία σφαγείων και κάθε μονάδας βιομηχανικής κτηνοτροφίας. Τα ζώα που απελευθερώνονται φιλοξενούνται σε ειδικά καταφύγια ζώων, υπό κρατική εποπτεία και λειτουργία με τη συμμετοχή της κοινωνίας ων πολιτών και των φιλοζωικών ΜΚΟ.

8. Σήμανση των τροφίμων και των αγαθών που παράγονται με βία και ωμότητα

Θέση: Οι καταναλωτές οφείλουν να ενημερώνονται για τις συνθήκες στις οποίες παρήχθησαν τα τρόφιμα που καταναλώνουν, το κλιματικό τους αποτύπωμα, τις επιπτώσεις τους στην υγεία και στο περιβάλλον.

• MIN-MAX: Θεσπίζεται ειδική σήμανση στα ζωικά τρόφιμα και αγαθά με την οποία ενημερώνονται οι καταναλωτές ότι αυτά έχουν παραχθεί:
► με βία και ωμότητα (πειράματα σε ζωντανά ζώα, υποχρεωτική σφαγή αρσενικών, σφαγή χωρίς αναισθησία, έλλειψη ύδρευσης, υποχρεωτικό εγκλωβισμό και ακινησία, πολτοποίηση νεοσσών, υποχρεωτική πάχυνση κ.ά),
► με πρακτικές και χρήση συστατικών που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία (λήψη αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων, συνωστισμό και συνθήκες διαβίωσης που επωάζουν ζωονόσους, τρόφιμα που η κατανάλωσή τους συνδέεται με καρκινογένεση, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νοσήματα κ.λπ)
► με οικολογική επιβάρυνση (καταστροφή οικοσυστημάτων και βιοτόπων άγριας ζωής, πίεση στη βιοποικιλότητα, βαρύ θερμοκηπικό-κλιματικό αποτύπωμα, κατανάλωση νερού, ρύπανση εδαφών κ.ά).

Στο πρότυπο των προϊόντων καπνού, καθιερώνεται σήμανση με φωτογραφικό υλικό από τις επιπτώσεις της παραγωγής και της εμπορίας αυτών των τροφίμων στο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην ευημερία των ζώων.
Αξιοποίηση της τεχνολογίας τροφίμων
Η τεχνολογία τροφίμων προσφέρει ολοένα και πιο αξιόπιστα υποκατάστατα ζωικών προϊόντων, κυρίως τροφίμων. Αυτός είναι ένας κλάδος που μειώνει τη βία και την ωμότητα κατά των ζώων και προσφέρει θέσεις εργασίας και κοινωνικό πλούτο. Στη διάρκεια της φυτοφαγικής μετάβασης είναι σημαντικό να ικανοποιείται η ζήτηση για ζωικά προϊόντα από φυτικά υποκατάστατα. Αυτό χρειάζεται να αποτυπωθεί σε όλες τις πολιτικές επιλογές σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

9. Ελεύθερη χρήση όρων που αναφέρονται σε ζωικά προϊόντα από τα υποκατάστατά τους φυτικά προϊόντα

Θέση: Η τεχνολογία τροφίμων και η αύξηση της φυτοφαγίας οδηγούν στην παραγωγή φυτικών προϊόντων που υποκαθιστούν αντίστοιχα ζωικά τρόφιμα. Αυτά τα αγαθά δικαιούνται να φέρουν την ονομασία που επιθυμούν, σε συνδυασμό με μια σήμανση ή ονομασία που θα πληροφορεί τους καταναλωτές πως είναι φυτικά προϊόντα. Η χρήση όρων όπως «γάλα», «μπιφτέκι», «τυρί», «γιαούρτι» κ.λπ μπορεί να χρησιμοποιείται από αυτά τα προϊόντα. Όπως εξελίχτηκε η γλώσσα μας ώστε να μιλάμε για «ίππους» στην αυτοκινητοβιομηχανία, για «γυμνάσια» στην εκπαίδευση, για «εφημερίδα» στο διαδίκτυο, αλλά και για «φυστικοβούτυρο», έτσι θα εξελιχθεί ώστε να συμπεριλάβει το γάλα από αμύγδαλο, τα μπιφτέκια από φακή, τα γιαούρτια από σόγια κ.ο.κ.
Στόχος Β’: Να προωθήσουμε τη φυτοφαγία
Η φυτοφαγική μετάβαση είναι μια διαδικασία αναπότρεπτη, για πολύ συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους. Αυτό σημαίνει πως η πολιτική καλείται να οργανώσει και να επιταχύνει τη μετάβαση αυτή, ώστε να μεγιστοποιηθεί το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

10. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των φυτοφάγων

Θέση: Η φυτοφαγία είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η Πολιτεία να πάψει να θεωρεί τους φυτοφάγους παρίες ή ιδιότροπους. Αντιθέτως, να τους συμπεριφέρεται ως πρότυπα κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, όπως είναι στην πραγματικότητα.

• MIN-MAX: Διατίθενται υποχρεωτικά φυτοφαγικά πιάτα με ειδική σήμανση σε όλα τα κρατικά συσσίτια (νοσοκομεία, θεραπευτήρια και άσυλα, σωφρονιστικά καταστήματα, σχολικά κυλικεία κ.λπ).

Τα καταστήματα εστίασης υποχρεούνται να σημάνουν να χορτοφαγικά και τα βίγκαν πιάτα που προσφέρουν (VG και V), που θα πρέπει να είναι τουλάχιστο το 10% του συνόλου. Οι αγορανομικές αρχές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ελέγχουν την αξιοπιστία αυτών των σημάνσεων και να επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα σε περίπτωση προσπάθειας εξαπάτησης των καταναλωτών.  

11. Αποδέσμευση της κρεατοφαγίας από θρησκευτικές πρακτικές και τελετουργίες

Θέση: Χρειάζεται να διοργανωθεί με τις εκκλησίες και τα θρησκεύματα μια άνετη και ειλικρινής συζήτηση για το πώς να αποδεσμευτεί η πνευματικότητα από κοσμικές πρακτικές όπως η κρεατοφαγία και αντιστρόφως πώς να προωθηθεί η εφαρμογή καλών διατροφικών συνηθειών των εκκλησιών, όπως η νηστεία.

Βάρβαροι και τελετουργικοί τρόποι σφαγής ζωντανών ζώων χρειάζεται να περιθωριοποιηθούν από τις ίδια τις θρησκευτικές αρχές. Αν αυτό δε γίνει μέσα σε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η πολιτεία απαγορεύει τις πρακτικές αυτές. Αυτό αφορά όλα τα θρησκεύματα και όχι μόνο τα κρέατα τύπου Χαλάλ και Κοσέρ.

• MIN: Οργανώνονται συναντήσεις με τις θρησκευτικές αρχές για επεξήγηση της έννοιας της φυτοφαγίας ως μέσου υπεράσπισης της ηθικής απέναντι στα ζώα, του περιβάλλοντος και της φύσης, της δημόσιας υγείας. Όλες οι εκκλησίες και τα θρησκεύματα καλούνται να λάβουν υπεύθυνη και δημόσια θέση πως η φυτοφαγία όπως την πρεσβεύει το Κόμμα για τα Ζώα είναι αποδεκτή από το θεολογικό τους πλαίσιο και ωφέλιμη για το κοινωνικό σύνολο.
• MAX: Η Πολιτεία θέτει στις θρησκευτικές και εκκλησιαστικές αρχές ένα χρονοδιάγραμμα (που δεν υπερβαίνει τους 18 μήνες) για τη μετάβαση στην πλήρη κατάργηση των βίαιων και τελετουργικών σφαγών ζώων από θρησκευτικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένης της σφαγής χωρίς αναισθησία («Χαλάλ» και «Κασέρ»). Πέραν του χρονοδιαγράμματος αυτού, η Πολιτεία απαγορεύει τις πρακτικές αυτές, ανεξαρτήτως του θρησκεύματος στο πλαίσιο του οποίου διαπράττονται αυτές οι εγκληματικές πρακτικές. 
Στόχος Γ’: Να προστατεύσουμε τα ζώα συντροφιάς
Τα ζώα συντροφιάς έχουν ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας. Στα σύγχρονα αστικά κέντρα αποτελούν στην ουσία τον μόνο συνδετικό κρίκο μεταξύ του ανθρώπου και της μη ανθρώπινης ζωής. Φυσικά, ως ζωντανά πλάσματα, η ζωή του καθενός έχει αυταξία και παράγει δικαιώματα. 

Από την άλλη, στην προοπτική της πολιτικής φιλοζωίας, ο υπερπληθυσμός τους αποτελεί ένα ακόμα σύμπτωμα της καταδυνάστευσης της φύσης από τον άνθρωπο. Η ιδέα επίσης πως μπορεί ένα ζώο να «ανήκει» σε έναν άνθρωπο, αντιβαίνει επίσης βασικές αξιακές παραδοχές μας. 

Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως η κατοχή ενός ζώου συντροφιάς παγιδεύει τον κάτοχό του σε μια αναγκαστική, έμμεση έστω, κρεατοφαγία. Η σχέση της πολιτικής φιλοζωίας με τα ζώα συντροφιάς είναι εκ φύσεως αντιφατική. Η σχετική πολιτική οφείλει να επιλύει σταδιακά, με προσοχή και ευαισθησία την αντίφαση αυτή.

12. Αδέσποτα: πρώτη προτεραιότητα

Θέση: Η διαρκής και έντονη κακοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων ζώων σε κοινή θέα, στις πόλεις και την ύπαιθρο, δεν είναι ανεκτή. Η επίλυσή αυτού του προβλήματος αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για τα ίδια τα ζώα πρώτα, αλλά και για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία, για τον πολιτισμό και την παιδεία μας.

Η άρση του άγους των αδέσποτων ζώων περνάει από μια κρατική πολιτική για: 
► την καταγραφή των αδέσποτων ζώων 
► την περισυλλογή τους με ασφάλεια και σεβασμό 
► τη στείρωσή τους, χωρίς ιδιωτική οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών τους
► τη σήμανσή τους 
► τη φιλοξενία τους σε άρτιους χώρους, που να σέβονται τα δικαιώματά τους 
► τη μόνιμη φιλοξενία τους από πιστοποιημένα υπεύθυνους φιλόζωους.

Αυτή η πολιτική χρειάζεται να περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους και μελετημένες μεθόδους αξιολόγησής τους.

• MIN: Διαμορφώνεται ένα ευρύ και αντιπροσωπευτικό πάνελ πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων που:
► συμφωνεί σε μία εθνική πολιτική για τα αδέσποτα
► υπολογίζει τους οικονομικούς πόρους που απαιτεί η εφαρμογή της
► γνωστοποιεί αυτή την πολιτική και διαμορφώνει προϋποθέσεις για την ισχυρή υποστήριξή της από τους πολίτες και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης.
• MAX: Εφαρμόζεται μια εθνική πολιτική για τα αδέσποτα και καταγράφονται οι πρώτες θετικές αποτιμήσεις της. 

13. Απαγόρευση λειτουργίας εκτροφείων ζώων συντροφιάς και πώλησης ζωντανών ζώων

Θέση: Η πώληση ζωντανών ζώων αντιβαίνει στα βασικά δικαιώματά τους. Η λειτουργία Pet Shops και εκτροφείων όπου πωλούνται ζωντανά ζώα είναι ανεπιθύμητη. Στόχος μας είναι οι φιλόζωοι να μπορούν να φιλοξενούν μόνο ζώα συντροφιάς, που να τα υιοθετούν από τους χώρους φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων.

• ΜΙΝ: Πάνω από 500 χιλιάδες συμπολίτες μας προσυπογράφουν το αίτημα για απαγόρευση της πώλησης ζωντανών ζώων συντροφιάς από Pet Shop και εκτροφεία.
Φορολογείται βαριά η μη στείρωση των ζώων συντροφιάς.
• MAX: Απαγορεύεται η πώληση ζωντανών ζώων συντροφιάς από Pet Shop και εκτροφεία. 
Στόχος Δ’: Να καταργήσουμε τις ιδιαίτερα βασανιστικές πρακτικές κατά των ζώων
Σήμερα εξακολουθούν να επιβιώνουν εντελώς απαράδεκτες και βασανιστικές πρακτικές κατά των ζώων, που σοκάρουν την κοινωνία μας και επιβιώνουν μόνο λόγω της ισχύος ορισμένων μικρών λόμπι. Η κοινωνία οφείλει να κατορθώσει να επιβάλει τη βούλησή της και να οδηγηθούμε ως κοινωνίες σε ένα ανώτερο, πιο συμπονετικό, επίπεδο. 

14. Κατάργηση των πειραμάτων σε ζωντανά ζώα

Θέση: Τα πειράματα σε ζωντανά ζώα είναι μια ιδιαίτερα απεχθής πρακτική, που οφείλει να σταματήσει όσο ταχύτερα γίνεται.

• ΜΙΝ: Απαγορεύονται τα πειράματα σε ζωντανά ζώα αμέσως στον κλάδο της αισθητικής, των καλλυντικών, της εκπαίδευσης και σε όποιον άλλο αφορά ανθρώπινες ανάγκες πέραν της ίασης θανατηφόρων ασθενειών.
► Απαγορεύονται ή φορολογούνται βαριά ή σημαίνονται έντονα, τα προϊόντα που δεν είναι «Cruelty Free» και η παραγωγή τους βασίζεται στον εργαστηριακό βασανισμό των ζώων.
► Στον ιατρικό κλάδο, διαμορφώνεται ένας κώδικας δεοντολογίας που προστατεύει κατά το δυνατό τα πειραματόζωα.
► Παράλληλα, κατά προτίμηση μετά από διαβούλευση, διαμορφώνεται ένα χρονοδιάγραμμα για την ταχεία μετάβαση σε μια επιστήμη απαλλαγμένη από πειράματα σε ζωντανά ζώα, με την ενεργή προώθηση εναλλακτικών πειραματικών πρακτικών.
• MAX: Απαγορεύονται τα πειράματα σε ζωντανά ζώα και η εισαγωγή ή πώληση προϊόντων που δεν είναι Cruelty Free και που η παραγωγή τους βασίζεται σε εργαστηριακό βασανισμό ζωντανών ζώων.

15. Απαγόρευση της γουνοποιίας της βυρσοδεψίας και των προϊόντων γούνας και δέρματος

Θέση: Η γουνοποιία και η βυρσοδεψία, η εκτροφή ζώων για τη γούνα και το δέρμα τους, το γδάρσιμο των ζώων για τη γούνα ή το δέρμα τους, η εμπορία ειδών γούνας ή δέρματος είναι δραστηριότητες απαράδεκτες, ωμές, βασανιστικές και αχρείαστες, που οφείλουν να απαγορευτούν και να σταματήσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Η κατάργηση της γουνοποιίας είναι πολύ πιο ώριμη από εκείνη της βυρσοδεψίας και μπορεί και πρέπει να γίνει πιο γρήγορα.

• ΜΙΝ: Ενδυναμώνεται το κίνημα κατά της γουνοποιίας, ως προτεραιότητα του φιλοζωικού κινήματος.
Αναπτύσσεται το κίνημα κατά της βυρσοδεψίας.
Κάμπτονται ο αριθμός των γουνοποιείων και των βυρσοδεψείων, ο τζίρος και η πολιτική επιρροή της βιομηχανίας γούνας και δέρματος.
• ΜAX: Απαγορεύεται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο και με σεβασμό των διεθνών μας δεσμεύσεων, κάθε παραγωγή, διάθεση, εισαγωγή ειδών γούνας ή δέρματος, με πρόνοια για την επαγγελματική αποκατάσταση των εργαζόμενων στον κλάδο, ιδίως των χειρονακτών και των υπαλλήλων.
Για τα εισαγόμενα είδη δέρματος η απαγόρευση αυτή να προκύψει στο τέλος μιας μεταβατικής περιόδου.

16. Μετάβαση σε μια εποχή χωρίς κυνήγι και αλιεία

Θέση: Στην εποχή μας η αλιεία δεν μπορεί παρά να είναι υπεραλίευση. Χρειάζεται αποκατάσταση της ιχθυοπανίδας και της βιοποικιλότητας στις ελληνικές θάλασσας και τη Μεσόγειο.

Τα θηλαστικά κήτη, τα ψάρια, τα μαλάκια είναι συναισθανόμενα πλάσματα και έχουν δικαιώματα. Η αλιεία είναι μια μισαλλοζωική δραστηριότητα, σύμφυτη με ωμότητα και οδύνη κατά των ζώων της θάλασσας και ανήκει οριστικά στο παρελθόν της ανθρωπότητας.

Παράλληλα με την αλιεία, που είναι μια δραστηριότητα που διαρκεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, οι πληθυσμοί των αλιέων ανέπτυξαν και συσσώρευσαν πλούσιο ιστορικό, τεχνικό και πολιτιστικό απόθεμα, με μεγάλη κοινωνική σημασία, που χρειάζεται σεβασμό, διατήρηση και συνέχεια, όπου αυτό δεν αντιβαίνει το υπέρτερο αγαθό της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων της θάλασσας.

Βασικό στοιχείο της πολιτικής μας κατά της αλιείας είναι οι πληθυσμοί των αλιέων να μεταβούν κατά το δυνατό αποτελεσματικά και ομαλά σε εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες, σχετικές με τη θάλασσα, στον τόπο τους, που θα είναι απαλλαγμένες από ωμότητα.

Όσον αφορά το κυνήγι, το θεωρούμε εντελώς άχρηστο και απαράδεκτο και χρειάζεται να καταργηθεί αμέσως.

• ΜΙΝ: Εκπονείται πρόγραμμα αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας στις ελληνικές θάλασσες.
► Εφαρμόζονται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές του «Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των Ζώων» (OIE) και της ΕΕ στις ιχθυοκαλλιέργειες.
► Ελέγχονται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας των ιχθυοκαλλιεργειών.
• ΜΑΧ: Εφαρμόζεται μεταβατική πολιτική εκμηδενισμού της αλιείας και ανάπτυξης εναλλακτικών, μη-ωμών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη θάλασσα για τους πληθυσμούς στις αλιευτικές περιοχές.
► Απαγορεύεται η λειτουργία μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και η εισαγωγή αλιευμάτων κάθε είδους.
Στόχος Ε’: Γενική πολιτική
Οικολογικός μετασχηματισμός
Όσον αφορά την υπόλοιπη πολιτική, υποστηρίζουμε τον οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

17. Στροφή στις ΑΠΕ

Θέση: Υποστηρίζουμε την ταχεία αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως την ηλιακή, τη γεωθερμία, την ωκεάνια και στη συνέχεια την αιολική. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην συμβατότητα της ανάπτυξης των ΑΠΕ με την προστασία της άγριας ζωής.

Η αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού αερίου, είναι απαράδεκτη, ιδίως στον χώρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Οι ΑΟΖ της Ελλάδας, της Κύπρου, της Τουρκίας, του Λιβάνου και της Συρίας, της Αιγύπτου και της Λιβύης είναι ή θα ξαναγίνουν θάλασσες ελεύθερες από εξορύξεις.

Τιμολογούμε την παραγωγή ενέργειας και τα καύσιμα ενσωματώνοντας το περιβαλλοντικό τους κόστος και καταργούμε κάθε επιδότησή στα ορυκτά καύσιμα.
Νέα οικονομική πολιτική
Έννοιες όπως η «ανάπτυξη» της οικονομίας, το «ΑΕΠ», τα «ελλείμματα» και τα «πλεονάσματα», η «παγκοσμιοποίηση», που σήμερα καθορίζουν τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις για τη ζωή μας, είναι ουσιαστικά θεολογικές έννοιες, που μας παρασύρουν προς τη μη βιωσιμότητα, τη μαζική εξαφάνιση των ειδών, την κλιματική κρίση κ.λπ. Χρειάζεται μια νέα οικονομική πολιτική που θα μας βοηθάει να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες για τα ζώα, τους ανθρώπους και τη φύση.

18. Νέοι δείκτες ευημερίας

Θέση: Ο οικονομικός δείκτης της μεγέθυνσης της οικονομίας (του ΑΕΠ) είναι παραπλανητικός και οδηγεί  την κοινωνία μας προς απολύτως λανθασμένες επιλογές, καταστροφικές για τα ζώα, τη φύση και τις επόμενες γενιές.

Θεωρούμε πως σε κάθε συζήτηση και κάθε επιλογή για την οικονομία σημαντικοί δείκτες είναι:
Η προστασία της βιοποικιλότητας, η οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα.
Η ευζωία των ζώων, η ευτυχία των ανθρώπων.
Η μείωση της ανισότητας στην κατανομή του πλούτου.

19. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Θέση: Είναι βασική πολιτική, κοινωνική και οικονομική μας υποχρέωση όλοι και όλες όσοι κατοικούν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο να έχουν τα απαραίτητα για την διατροφή, τη στέγαση, την ύδρευση, την υγεία, τις μεταφορές και την εκπαίδευση.
Αντίστοιχα τα ζώα δικαιούνται επίσης να μπορούν να ζουν, να τρέφονται και να ξεδιψούν, να φροντίζεται η υγεία τους.

Για εμάς, η κατοχύρωση του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» (ΕΕΕ) είναι πολύ σημαντικότερη και πιο θετική από την περίφημη «ανταγωνιστικότητα», την «παραγωγικότητα» ή την «κερδοφορία».

Μόνο η εξασφάλιση της ευζωίας και των επόμενων γενιών έρχεται πρώτα από αυτό. Οι οικονομικοί πόροι για την ευζωία όλων όσοι βρίσκονται μαζί μας είναι οι πιο σημαντικοί, και μετά όσοι χρειάζονται για όλα τα υπόλοιπα.

• ΜΙΝ: Θεσπίζεται ΕΕΕ για όλους τους κατοίκους της Ελλάδας και κατοχυρώνεται η νομική και πολιτική υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει την ευζωία όλων των ζώων στην ελληνική επικράτεια.
Προβλέπεται «ταμείο για τις επόμενες γενιές», στο οποίο θα αποταμιεύεται μέρος του πλεονάσματος της οικονομίας για την ευζωία των επόμενων γενιών, με βάση τις προβλέψεις για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές απειλές στην ευζωία τους.     
• ΜΑΧ: Θεσπίζεται και αποδίδεται σε όλους τους κατοίκους της Ελλάδας, τα ζώα και τις επόμενες γενιές ΕΕΕ επαρκές για την ευζωία τους.
Κατοχυρώνεται συνταγματικά αυτή η υποχρέωση της Πολιτείας.

20. Tοπική και κυκλική οικονομία

Θέση: Ο κύκλος από την παραγωγή και την τυποποίηση έως τη διάθεση και την κατανάλωση όλων των προϊόντων χρειάζεται να μικρύνει σημαντικά.

Η τιμολόγηση του περιβαλλοντικού και κλιματικού κόστους όλων των προϊόντων, ιδίως των ζωικών για όσο καιρό αυτά υπάρχουν ακόμα, θα αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Αυτή είναι μια κίνηση αντικειμενική, που χρειάζεται να την προβλέψουμε, να την προετοιμάσουμε και να την ενθαρρύνουμε έμπρακτα.

Θέλουμε μια «κυκλική» οικονομία «μηδενικών απορριμμάτων».

Η κίνηση προς την τοπικότητα της οικονομίας χρειάζεται να αντισταθμιστεί από πύκνωση των θεσμών διεθνούς συνεργασία, αλληλεγγύης και επιβολής της νομιμότητας όπου καταστρατηγούνται βάναυσα τα δικαιώματα των ζώων και των ανθρώπων και κατασπαταλώνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι που ανήκουν σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

• ΜΙΝ: Δίνονται κίνητρα στην εμπέδωση τοπικών κύκλων παραγωγής, τυποποίησης, διάθεσης και κατανάλωσης. Βασικότερο κίνητρο είναι η τιμολόγηση του κλιματικού και περιβαλλοντικού κόστους των προϊόντων στην τιμή τους. Σημαντικό επίσης είναι η τιμολόγηση του κόστους των απορριμμάτων που παράγει κάθε παραγωγική μονάδα.
• ΜΑΧ: Τιμολογείται πλήρως η κλιματική και περιβαλλοντική ζημιά που παράγουν τα προϊόντα και η διαχείριση των απορριμμάτων που παράγουν ώστε αυτά να έχουν μηδενικό κλιματικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας
Θέλουμε μια πολιτειακή δομή που θα δώσει στους πολίτες ουσιαστική πολιτική δύναμη και πλήρη ενημέρωση. Χρειάζεται επίσης να βρεθούν θεσμικοί τρόποι που να μην επιτρέπουν στην ελάχιστη μειοψηφία των ζώντων ανθρώπων να λαμβάνουν αποφάσεις που θα στερούν από τα ζώα, τις επόμενες γενιές και τη φύση τη δυνατότητα να ζήσουν με υγεία, ελευθερία, ευημερία και ειρήνη.

21. Μια πιο λειτουργική και σύγχρονη δημοκρατία

Θέση: Επιθυμούμε μια πιο λειτουργική δημοκρατία, με σταθερότερο εκλογικό κύκλο, σαφέστερη διάκριση των εξουσιών, αποκατάσταση της λαϊκής εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και του κοινού αισθήματος δικαίου και εξισορρόπηση της έμμεσης με την άμεση δημοκρατία.

• ΜΙΝ-ΜΑΧ: Για τη σταθεροποίηση του εκλογικού κύκλου και τη διάκριση των εξουσιών θεσπίζεται ξεχωριστή εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου της κυβέρνησης (εκτελεστική εξουσία) και ξεχωριστή εκλογή κοινοβουλίου (νομοθετική εξουσία) με αναλογικό σύστημα.
► Η δικαστική εξουσία εκλέγεται από ένα «κολέγιο» δικαστικών, βουλευτών και πολιτών.
► Για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου των πολιτών, θεωρείται παράβαση καθήκοντος» η μη εφαρμογή των νόμων από την εκτελεστική εξουσία.
► Οι νόμοι  εφαρμόζονται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και άβατα.
► Θεσπίζεται σύστημα αξιολόγησης και λογοδοσίας των αιρετών, με ποινή την έκπτωσή τους από το αξίωμά τους σε περίπτωση που το έργο τους δεν κριθεί επαρκές.
► Δίνεται η δυνατότητα τοπικών και εθνικών δημοψηφισμάτων «λαϊκής πρωτοβουλίας» εφόσον το ζητήσει ένα σημαντικό μέρος των πολιτών.
Κριτήρια για την πολιτική μας στάση σε προτάσεις πέραν του Πολιτικού Προγράμματός μας
Αποδεχόμαστε τις πολιτικές προτάσεις που δεν άπτονται του προγράμματός μας και που εισάγονται στο δημόσιο διάλογο με πρωτοβουλία άλλων πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων εφόσον προωθούν:
► Τη συμπόνια προς τα ζώα και τους ανθρώπους.
► Τη βιωσιμότητα του πλανήτη, του κάθε είδους και του κάθε ζώου, των κοινωνιών μας.
► Την ελευθερία των ζώων και των ανθρώπων και του κάθε ατόμου ξεχωριστά.
► Την ευθύνη που οφείλουμε να δείχνουμε για την ευημερία των ζώων, της φύσης και των επόμενων γενιών.


Γίνε Μέλος ή Φίλος Σήμερα

Υποστήριξε ενεργά το κόμμα για τα ζώα, πάρε αποφάσεις, ανάλαβε δράση.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ
Back To Top
animalpolitics.gr